* Politika spoločnosti - IIT Development

Politika spoločnosti

Dlhodobé ciele spoločnosti:

 • Plniť všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvných podmienok s odberateľmi služieb.
 • Dosahovať nulový stav zákazníckych reklamácií a sťažností.
 • Minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie v maximálnej možnej miere.
 • Udržiavať vysoký štandard informačnej bezpečnosti v súlade s modernými praktikami a právnymi požiadavkami.

Politika spoločnosti IIT Development a.s. je postavená na týchto zásadách:

 • Poskytujeme vysoko špecializované odborné poradenstvo a systémovo-koncepčné riešenia v oblasti dodávky a konsolidácie IT infraštruktúry
 • Ochrana investícií zákazníka a vysoká dostupnosť služieb sú pre nás kľúčové charakteristiky.
 • K životnému prostrediu pristupujeme šetrne a striktne dodržiavame súvisiacu legislatívu. Presadzujeme princíp prevencie znečisťovania a uprednostňujeme produkty s menšou environmentálnou záťažou.
 • Dbáme na odbornosť, kvalifikáciu a referencie našich zmluvných subdodávateľov.
 • Naša spoločnosť vyhlasuje že je proti akýmkoľvek prejavom korupcie a bude vykonávať opatrenia na jej predchádzanie. Akýkoľvek prejav korupcie budeme účinne preverovať, oznamovať a riešiť v súlade s právnymi požiadavkami.
 • V oblasti informačnej bezpečnosti sa zaväzujeme uplatňovať také praktiky a politiky ktoré zaistia požadovanú úroveň ochrany našich a zákazníckych aktív rešpektujúc pri tom platné právne požiadavky.
 • Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať a rozvíjať náš manažérsky systém

 

Vedenie spoločnosti IIT Development a.s. má záujem, aby všetky vykonávané činnosti boli striktne dodržiavané v súlade s vyššie uvedenými bodmi a očakáva od všetkých zamestnancov ich maximálnu podporu pri zaisťovaní úloh vyplývajúcich z politiky spoločnosti.